Видео и семинари

Изберете темата(ите)
Изберете темата(ите)

Пренебрегване (малтретиране на деца)

Пренебрегването на дете е форма на малтретиране, характеризираща се с невъзможност да се осигурят основни грижи и подкрепа на детето. То може да повлияе на учениците в класа, като повлияе на тяхното физическо и емоционално благополучие, възпрепятства академичното им представяне и допринесе за социални и поведенчески предизвикателства. ЦЕЛТА: Да се повиши осведомеността и разбирането за пренебрегването на децата и последиците от него върху другите ученици в класната стая. РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБУЧЕНИЕТО: Разбиране какво е пренебрегването на детето и неговите различни форми. Проучване на стратегии и ресурси за идентифициране и справяне с пренебрегването на децата в класната стая, насърчаване на благосъстоянието и безопасността на всички ученици.

Предразсъдъци, свързани с пола

Пристрастието към пола е форма на предразсъдъци или дискриминация, основана на пола на индивида. То може да повлияе на учениците в класа чрез поддържане на стереотипи, ограничаване на възможностите и създаване на неравно третиране въз основа на пола. ЦЕЛТА: Насърчаване на по-приобщаваща и справедлива учебна среда. РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО: Разбиране какво е пристрастие към пола и как се проявява в образователната среда. Разпознаване на въздействието на пристрастията към пола върху учениците и как да се справим с тях.

Разстройство на поведението

Разрушителното поведенческо разстройство е състояние, характеризиращо се с постоянни разрушителни действия. Може да повлияе на учениците в класа, като наруши ученето и социалната динамика. ЦЕЛ: Да се насърчи по-доброто разбиране на разстройството. РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБУЧЕНИЕТО: Разбиране на разрушителното поведенческо разстройство (DBD) и неговите характеристики и проучване на стратегии за справяне и управление на DBD в класната стая.

Раса

Различните коси, носове, вежди, очи, характерни за всяка раса, изненадват всеки, който ги среща за първи път. Но това не означава, че ако не знаете, трябва да отхвърлите. ЦЕЛ: Да помогнем на децата да разберат, че независимо от расата си всички деца са еднакви – обичат да играят, да ядат сладолед и да учат заедно. РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО: Учениците трябва да разберат, че причината за различията между хората са природните условия, в които са живели дълго време и липсата на връзка между тях в миналото.

Етнически произход

Различната етническа принадлежност трябва да се използва, за да се обогатят знанията на учениците за това колко широк и пъстър е светът и колко интересни хора живеят в него. ЦЕЛ: Да помогне на децата да разберат, че независимо от тяхната различна история, семейни връзки, религия, култура и т.н., те могат да учат и да се забавляват заедно в училище и извън него. РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО: Учениците постепенно губят предразсъдъците си към различните си съученици и това скъсява дистанцията между тях.

Език

Различните майчини езици на децата понякога водят до отчуждение, изолация и отхвърляне. Това е недопустима педагогическа грешка, която може да се избегне на първо място с lingua franca… ЦЕЛ: Да се насърчи по-бързото усвояване на езика на страната домакин и на новите съученици. РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО: Навлизайки в новия език и новата среда, учениците използват трети език за общуване, на който комуникират и се адаптират. С помощта на различни игри и приложения учителите ги запознават с езика на страната домакин.

Loading more
Skip to content