Partneriai

Lietuva

VšĮ EDUKACINIAI PROJEKTAI

Organizacija VšĮ EDUKACINIAI PROJEKTAI įkurta 2010 m. siekiant: skatinti, plėtoti ir įgyvendinti mokymosi visą gyvenimą programos principus, neformalaus švietimo, socialinių ir profesinių įgūdžių tobulinimo srityje; kurti neformalaus švietimo programas socialinės integracijos ir socializacijos srityje dirbantiems specialistams; organizuoti mokymus, rengti ir įgyvendinti nacionalinius ir ES projektus socialinės gerovės kėlimo srityje bei aktyviai dalyvauti žiniomis pagrįstos, pilietinės visuomenės kūrimo procese.

Uždaviniai: organizuoti vaikų neformaliojo ugdymo veiklas, siekiant tobulinti 21 a. gebėjimus; perduoti mokytojams gerosios praktikos modelius, naudojamus užsienyje, bei skatinti naudoti naujoves formaliajame ugdyme; tobulinti socialinių darbuotojų, jų padėjėjų ir kitų specialistų kompetencijas, prisidėti prie jų profesionalumo didinimo dirbant su pažeidžiamomis visuomenės grupėmis; rengti ir vykdyti nacionalinius ir tarptautinius projektus, prisidedančius prie socialinės gerovės kūrimo.

Tikslinės grupės: vaikai; mokytojai; socialiniai darbuotojai; pažeidžiamos visuomenės grupės.

Ispanija

OpenEurope

Švietimo paslaugų asociacija „OpenEurope“ yra ne pelno siekianti organizacija, kurios pagrindinė buveinė yra Reuse (Katalonija, Ispanija). Visais mūsų organizacijos projektais ir iniciatyvomis siekiama įtraukti švietėjus, dėstytojus, studentus ir visą bendruomenę į projektus ir programas, kurios siekia mokymosi visą gyvenimą proceso. Edukacinės programos skirtos ugdyti dalyvių bendravimo, lyderystės ir įsidarbinimo įgūdžius.

Tai yra vienintelė organizacija Teragonos provincijoje, kuri priklauso Eurodesk tinklui.

„OpenEurope“ padeda įtraukti visus bendruomenės narius į šių subjektų veiklą, ypač susijusias su pilietiniu dalyvavimu, imigracija ir technologijomis, tarnaujančiomis žmonėms arba „Smart Cities“.

Italija

Microkosmos

„Microkosmos“ yra nepriklausoma, ne pelno siekianti tarptautinė organizacija, įkurta 2016 metais Italijoje. „Microkosmos“ tikslas – skatinti įvairovę, tarpkultūriškumą ir didinti skirtingų kultūrinių raiškų ir jų vertybių suvokimą, siekiant paskatinti kultūrinės sąveikos plėtrą, siekiant suartinti žmones ir panaikinti kultūrines spragas.

„Microkosmos“ siekia skatinti:

  • Veiklą, padedančią žmonėms ugdyti kūrybinį mąstymą ir suvokti kultūrų bei švietimo įvairovę Europoje, ir kartu stiprinti ES tapatybę.
  • Kultūros prieinamumą pritaikant ir perrašant kultūros, mokslo ir teisės tekstus.
  • Leidybos veiklą išleidžiant ir (arba) platinant knygas, daugialypės terpės priemones, studijas ar tyrimus.
  • Meninę kūrybą ir tarpkultūriškumą.

 

Organizacija veikia remdamasi socialinio solidarumo principais, taikydama tarpdisciplininį metodą, skirtą žmogaus – bet kokios etninės kilmės – kultūriniam augimui, teikdama pirmenybę skirtingų meninių ir sociokultūrinių realijų interpretavimo instrumentams. Filosofija – atpažinti individus ir suteikti jiems įrankių, žinių ir balso.

„Microkosmos“ kasmet organizuoja naujoviškus seminarus apie kultūros paveldą ir meną, skirtus jauniems žmonėms, asmenims su negalia, (i)migrantams ir pabėgėliams, bendradarbiaudama su Turino universitetu.

Lietuva

Kretingos Marijono Daujoto progimnazija

Kretingos Marijono Daujoto progimnazija – ugdymo įstaiga, įsikūrusi vakarinėje Lietuvos dalyje. Mokykla yra savivaldybės biudžetinė įstaiga, veikianti nuo 1939 m. Ji vykdo pradinio ir pagrindinio ugdymo (pirmoji dalis) programas.

Mokyklos vizija – inovatyvi, EKO mokykla, ugdanti atsakingą, aktyvią ir kūrybingą asmenybę. Vienas iš strateginių mokyklos tikslų – tobulinti mokymo(si) proceso organizavimą, siekiant kiekvieno mokinio pažangos ir užduotis – pritaikyti ugdymo turinį skirtingų gebėjimų mokiniams.

Daug dėmesio skiriama mokinių mokymosi motyvacijos kėlimui, praktinių įgūdžių ugdymui. Mokykloje įrengta išmanioji klasė, aprūpinta moderniomis technologijomis, įrengta gamtos mokslų laboratorija, kurioje mokiniai atlieka praktinius tyrimus. Mokiniai dalyvauja įvairiuose projektuose, konkursuose, olimpiadose ir pasiekia gerų rezultatų. Mokykla pasirinko ekonominę, ekologinę ir estetinę kryptis. Todėl be tradicinių žinių studentai įgyja ekonomikos ir verslumo, rinkodaros, vadybos pagrindus. Ekonomikos ir verslumo įgūdžiai ugdomi dalyvaujant ne tik mokyklų ir rajono projektuose, bet ir tarptautiniuose. Mokykla neseniai įgyvendino Erasmus+ projektus „Verslumas: žingsnis į ateitį“, „Ekologinis žingsnis Europoje“. Mokykla didžiuojasi aukštais mokinių pasiekimais meno (technologijų, dailės, muzikos, šokių), sporto srityse.

Mūsų mokyklos bendruomenė labai spalvinga, nes mokome gana daug specialiųjų poreikių turinčių mokinių. Džiaugiamės, kad mokykloje dirba puiki aukštos kvalifikacijos specialistų komanda, kuri bando rasti raktą, kuris atrakintų prieigą prie šių vaikų ir jie įsileistų į savo, suaugusiam kartais nesuvokiamą pasaulį. Komandos nariai siekia bendro tikslo – kartu galime daugiau ir nuolat siekti būti tiltu į specialiųjų poreikių turinčio vaiko sėkmę. Specialiųjų poreikių mokinių kūrybiškumo ugdymui mūsų specialistai skiria ypatingą dėmesį – mūsų mokiniai yra regioninių, respublikinių ir net tarptautinių parodų bei renginių dalyviai ir nugalėtojai. Tai puiki proga parodyti savo talentus ir kūrybines galias. Nuolat džiaugiamės tuo, ką mūsų mokinys gali, užuot nerimavęs dėl to, ko dar nežino ir galbūt niekada neišmoks.

Latvija

Zini Foundation

Švietimo ir inovacijų fondas „ZINI“ yra nevyriausybinė organizacija, įsikūrusi Latvijoje. Organizacija įkurta 2018 m., siekiant gerinti suaugusiųjų gyvenimo kokybę, skatinti jų aktyvų pilietiškumą ir įsitraukimą į sprendimų priėmimo procesus per švietimą ir inovacijas.

Bulgarija

Leonardo da Vinci pirmoji privati mokykla

„Leonardo da Vinci pirmoji privati mokykla, Bulgarija: mokykla yra dešiniajame Dunojaus upės krante Rusėje, 5-ame pagal dydį Bulgarijos mieste, gerai išvystytame regione. Rusė buvo stipriai pramoninė sritis per pastaruosius septyniasdešimt metų. paverčiant jį vienu iš svarbiausių pramonės punktų visoje Bulgarijoje.Todėl miestas patyrė įvairiausių cheminių medžiagų gamybos trūkumų ir yra pavyzdinis aplinkosaugos problemų pavyzdys.
Mokyklą sudaro pradinė ir vidurinė mokykla, todėl jos mokiniai yra nuo 5 iki 19 metų amžiaus. Taip pat turime darželį tuo pačiu pavadinimu – Leonardo da Vinci darželis, skirtas vaikams nuo 2,5 metų iki ikimokyklinio amžiaus. Studentai dalyvauja 8–5 asmenų lankomumo schemoje, įskaitant vaikus iš miesto ir regiono, taip pat mišrios ar užsienio kilmės vaikus ir jaunimą, todėl jie kalba įvairiomis kalbomis, turi skirtingas religijas, yra kilę iš įvairių kultūrų ir etninių grupių. Yra tiek turkų, britų, rumunų ir rusų kilmės vaikų, tiek jaunuolių, gimusių ir gyvenusių Didžiojoje Britanijoje, Ispanijoje, Kanadoje ir JAV, kurių abu tėvai yra bulgarai, abu užsieniečiai arba vienas iš jų yra bulgaras. Todėl jiems sunku bendrauti bulgarų kalba, kuri dažnai būna jų gimtoji kalba. Mūsų mokykla turi didelę tarpdisciplininių veiklų taikymo patirtį, pavyzdžiui, įtraukiant pasakas, žaidimus, dramą, šokį, sportą, kūrybinę, ekologinę ir meninę veiklą mokymo procese. Pastarieji metai taip pat apėmė su STEM susijusią ugdymo procesą, akcentuojant meną ir skaitymą / rašymą / amatus. Mokykla jau aštuonerius metus iki šių dienų moko vaikus žengti pirmuosius verslumo žingsnius, nes joje dirba gerai pasirengę Rusės universiteto mokytojai ir treneriai. Praktiniuose kursuose ir dirbtuvėse kartu su mokiniais dalyvauja daug vaikų tėvų, kurie yra savo dabartinės profesinių įgūdžių srities specialistai. Ypatingas dėmesys buvo skiriamas socialiniam verslui ir jo naudai visuomenei plačiu mastu. Mokykla jau daugelį metų vasaros atostogų metu organizuoja vasaros akademijos kasdienes programas, kuriose 6-10 metų vaikai turi galimybę pritaikyti savo įgūdžius, gabumus ir matematikos, gamtos mokslų, bulgarų, anglų ir kitų kalbų žinias dirbdami platus temų spektras (naminiai gyvūnai, sveika mityba, Dunojus, žemė, draugai ir kt.). Nuo 2011 m. mokykla yra tarptautinio tinklo „Už geresnį mokyklos klimatą“ narė. Leonardo da Vinci mokykla gali lengvai dalytis gerąja patirtimi ir praktika su savo partneriais regione, dirbdama su tėvais ir miesto bendruomene. NARIŲ/PERSONALO SKAIČIUS – 33 mokytojai MOKINIŲ SKAIČIUS – 12 klasių 125 mokiniai / 8-10 mokinių klasėje/; Be to, daugiau nei 2200 vaikų iš daugiau nei 10 šalių lankė vasaros akademiją mokykloje.

Skip to content