Partneri

Lietuva

VšĮ EDUKACINIAI PROJEKTAI

Organizācija VšĮ EDUKACINIAI PROJEKTAI dibināta 2010.gadā, ar mērķi lai: veicinātu, attīstītu un īstenotu Mūžizglītības programmas principus neformālās izglītības, sociālo un profesionālo prasmju attīstības jomā; izstrādātu neformālās izglītības programmas speciālistiem, kas strādā sabiedrības integrācijas un socializācijas jomā; organizētu apmācības un izstrādātu un īstenotu valsts un ES projektus sociālās labklājības jomā un aktīvi piedalītos uz zināšanām balstītas, pilsoniskas sabiedrības veidošanas procesā.

Uzdevumi: organizēt neformālās izglītības pasākumus bērniem, lai pilnveidotu 21.gs. spējas; nodot skolotājiem ārvalstīs izmantotās labās prakses modeļus un veicināt inovāciju izmantošanu formālajā izglītībā; pilnveidot sociālo darbinieku, viņu palīgu un citu speciālistu kompetences, dot ieguldījumu viņu profesionalitātes paaugstināšanā darbā ar mazaizsargātajām sabiedrības grupām; izstrādāt un īstenot nacionālus un starptautiskus projektus, kas veicina sociālās labklājības radīšanu.

Mērķa grupas: bērni; skolotāji; sociālie darbinieki; neaizsargātās sabiedrības grupas.

Spānija

OpenEurope

Izglītības pakalpojumu asociācija “OpenEurope” ir bezpeļņas organizācija, kuras galvenais birojs atrodas Reus (Katalonijā, Spānijā). Visu mūsu organizācijas projektu un iniciatīvu mērķis ir iesaistīt pedagogus, skolotājus, profesorus, studentus un visu sabiedrību tādu projektu un programmu īstenošanā, kuru mērķis ir mūžizglītības process. Izglītības programmas ir izstrādātas, lai attīstītu dalībnieku komunikācijas, līderības un nodarbinātības prasmes.

Tas ir vienīgais, kvalificētais Eiropas tīkla Eurodesk punkts Taragonas provincē.

OpenEurope palīdz iesaistīt visus kopienas locekļus šo vienību darbībā, jo īpaši tajās, kas saistītas ar pilsonisko līdzdalību, imigrāciju un tehnoloģijām cilvēku vai viedo pilsētu vajadzībām.

OpenEurope piedāvā apmācību dažādās jomās, veicot valodu kursus, apmācot par digitālo drošību, piedāvājot gastronomijas, dejošanas un personīgās izaugsmes darbnīcas. Organizācijā ir arī informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nodaļa, kas veido visa veida platformas un tīmekļa vietnes.

Itālija

Microkosmos

Microkosmos ir neatkarīga, bezpeļņas starptautiska organizācija, kas dibināta 2016. gadā, Itālijā. Microkosmos mērķis ir veicināt daudzveidību, starpkultūru un vairot izpratni par dažādām kultūras izpausmēm un to vērtībām, lai veicinātu kultūras mijiedarbības attīstību ar mērķi tuvināt cilvēkus un novērstu nesaskaņas dēļ kultūras atšķirības.

Microkosmos mērķis ir veicināt:

  • Darbības, kas palīdz cilvēkiem uzlabot viņu radošo domāšanu un izpratni par kultūras un izglītības daudzveidību Eiropā, un paralēli stiprināt ES identitāti.
  • Kultūras pieejamība, pielāgojot un pārrakstot kultūras, zinātniskos un juridiskos tekstus.
  • Publicēšanas darbība, izdodot un/vai izplatot grāmatas, multivides rīkus, pētījumus vai pētījumus.
  • Mākslinieciskā jaunrade un starpkulturālisms.

 

Organizācija darbojas, balstoties uz sociālās solidaritātes principiem ar starpdisciplināru metodi cilvēka – jebkuras etniskās piederības un izcelsmes – kultūras izaugsmei, dodot priekšroku dažādiem interpretācijas instrumentiem mākslinieciskajai un socio-kultūras realitātēm. Mūsu filozofijas pamatakmens ir atpazīt indivīdus un nodrošināt viņiem rīkus, zināšanas un balsi.
Microkosmos sadarbībā ar Turīnas Universitāti katru gadu organizē inovatīvus seminārus par kultūras mantojumu un mākslu, kas ir adresēti jauniešiem, cilvēkiem ar invaliditāti, (i)migrantiem un bēgļiem.

Microkosmos sadarbībā ar Turīnas Universitāti katru gadu organizē inovatīvus seminārus par kultūras mantojumu un mākslu, kas ir adresēti jauniešiem, cilvēkiem ar invaliditāti, (i)migrantiem un bēgļiem.

Lietuva

Kretinga Marijonas Daujotas progymnasium

Kretingas Marijona Daujota proģimnāzija ir izglītības iestāde, kas atrodas Lietuvas rietumu daļā. Skola ir pašvaldības budžeta iestāde, kas darbojas kopš 1939. gada. Tā īsteno pamatizglītības pirmās daļas programmas.

Skolas vīzija ir sekojoša – inovatīva, EKO skola, kas attīsta atbildīgu, aktīvu un radošu personību. Viens no skolas stratēģiskajiem mērķiem ir pilnveidot mācību procesa organizāciju, lai katrs skolēns sasniegtu augstas sekmes un mācību saturs tiktu pielāgots dažādu spēju skolēniem.

Liela uzmanība tiek pievērsta skolēnu mācību motivācijas celšanai un praktisko iemaņu attīstīšanai. Skolā ir ar modernām tehnoloģijām aprīkota viedā klase, ir izveidota dabaszinību laboratorija, kurā skolēni veic praktiskus pētījumus. Skolēni piedalās dažādos projektos, konkursos, olimpiādēs un gūst tajos labus rezultātus. Skola izvēlējusies ekonomiskos, ekoloģiskos un estētiskos virzienus. Tāpēc papildus tradicionālajām zināšanām studenti apgūst ekonomikas un uzņēmējdarbības, mārketinga un vadības pamatus. Ekonomikas un uzņēmējdarbības prasmes tiek attīstītas, piedaloties ne tikai skolu un rajonu projektos, bet arī starptautiskajos. Skola nesen īstenoja Erasmus+ projektus „Uzņēmējdarbība: solis nākotnē” un „Ekosolis Eiropā”. Skola lepojas ar audzēkņu augstajiem sasniegumiem mākslas (tehnoloģija, mūzika, dejas) un sporta jomās.

Mūsu skolas sabiedrība ir ļoti krāsaina, jo mēs apmācam diezgan lielu skaitu skolēnu ar īpašām vajadzībām. Priecājamies, ka skolā strādā lieliska, augsti kvalificētu speciālistu komanda, kas cenšas atrast atslēgu, kas šiem bērniem dotu pieeju un bērni savukārt dotu pieeju savai pasaulei, kas pieaugušajam reizēm ir nesaprotama. Komandas dalībnieki tiecas pēc kopīga mērķa – kopā mēs varam vairāk un mums pastāvīgi jācenšas būt par tiltu uz panākumiem bērnam ar īpašām vajadzībām. Mūsu speciālisti īpašu uzmanību pievērš radošuma attīstībai studentiem ar īpašām vajadzībām – mūsu skolēni ir reģionālu, valsts un pat starptautisku izstāžu un pasākumu dalībnieki un laureāti. Šī ir lieliska iespēja parādīt savus talantus un radošās spējas. Mēs pastāvīgi priecājamies par to, ko mūsu skolēns var paveikt, tā vietā, lai uztrauktos par to, ko viņi vēl nezina un, iespējams, nekad neiemācīsies.

Latvija

Zini Foundation

Nodibinājums Izglītībai un Inovāciju fonds “ZINI” ir nevalstiska organizācija, kas atrodas Latvijā. Organizācija dibināta 2018. gadā ar mērķi uzlabot pieaugušo dzīves kvalitāti, veicināt viņu aktīvu pilsoniskumu un iesaistīšanos lēmumu pieņemšanas procesos caur izglītību un inovācijām.

Organizāciju dibināja cilvēku grupa ar pedagoģisko pieredzi un zināšanām dažādās jomās, piemēram, sociālajā iekļaušanā, tehnoloģijās, izglītībā un apmācībā, kultūrā un tūrismā, kā arī pieejamības jomā, ar mērķi palīdzēt pieaugušajiem uzlabot komunikāciju, digitālās un pilsoniskās kompetences, prasmes, un dot viņiem iespējas attīstīt savas sociālās, uzņēmējdarbības un kultūras iniciatīvas.

Galvenais mērķis ir koncentrēties uz iespējām cilvēkiem, īpaši no nelabvēlīgām grupām, kā piemēram, senioriem un cilvēkiem no lauku apvidiem, organizējot apmācības, seminārus, pasākumus un projektus. Lai sasniegtu šo mērķi, nodibinājums cieši sadarbojas ar valsts iestādēm, uzņēmumiem, sociālajām un kultūras organizācijām, tādām kā NVO Nams, ES Māja, Ogres novada pašvaldība un daudzām citām.

Bulgārija

Leonardo da Vinci First Private School, Bulgaria

Leonardo da Vinči pirmā privātskola, Bulgārija: skola atrodas Donavas upes labajā krastā, Ruse, Bulgārijas piektajā lielākajā pilsētā, labi attīstītā reģionā. Ruse pēdējos septiņdesmit gadus ir bijusi ļoti rūpnieciski attīstīta teritorija, padarot to praktiski par vienu no nozares galvenajiem punktiem visā Bulgārijā. Tādējādi pilsēta ir piedzīvojusi dažādus trūkumus dēļ ķīmisko vielu ražošanas, un tā ir vides problēmu piemērs.
Skola sastāv no pamatskolas un vidusskolas, tāpēc tās audzēkņi ir vecumā no 5 līdz 19 gadiem. Mums ir arī bērnudārzs ar tādu pašu nosaukumu – Leonardo da Vinči bērnudārzs bērniem vecumā no 2,5 gadiem līdz pirmsskolas vecumam. Studenti ir iesaistīti 8 līdz 5 apmeklējumu shēmā, iekļaujot bērnus no pilsētas un reģiona, kā arī jauktas vai ārzemju izcelsmes bērnus un jauniešus, kuri runā dažādās valodās un praktizē dažādas reliģijas, kā arī nāk no dažādām kultūrām un etniskajām grupām. Ir gan turku, britu, rumāņu un krievu izcelsmes bērni, gan jaunieši, kas dzimuši un dzīvojuši Lielbritānijā, Spānijā, Kanādā un ASV, kuru vecāki ir bulgāri, abi ārzemnieki vai viens no viņiem ir bulgārs. Tāpēc viņiem ir grūtības sazināties bulgāru valodā, kas bieži vien ir viņu dzimtā valoda. Mūsu skolai ir bagāta pieredze starppriekšmetu aktivitāšu pielietošanā, piemēram, iekļaujot pasakas, spēles, drāmu, deju, sportu un radošas, ekoloģiskas un mākslinieciskas aktivitātes mācību procesā. Pēdējos gados ir iekļauts arī STEM – saistīts izglītības procesa veids ar uzsvaru uz mākslu un lasīšanas/rakstīšanas/amatniecības aktivitātēm. Skola jau astoņus gadus līdz pat mūsdienām māca bērniem pirmos soļus uzņēmējdarbībā, jo tās rīcībā ir labi sagatavoti skolotāji un pasniedzēji no Ruse Universitātes. Praktiskajos kursos un darbnīcās kopā ar audzēkņiem piedalās daudzi bērnu vecāki, kuri ir savas pašreizējās profesionālo prasmju jomas speciālisti. Īpaša uzmanība ir pievērsta sociālajai uzņēmējdarbībai un tās labumam sabiedrībai plašā mērogā. Jau gadiem skola vasaras brīvlaikā organizē vasaras akadēmijas ikdienas programmas, kurās 6-10 gadus veciem bērniem ir iespēja pielietot savas prasmes, talantus un zināšanas matemātikā, dabaszinātnēs, bulgāru, angļu un citās valodās, strādājot ar plašu tēmu loku (Mājdzīvnieki, Veselīgs uzturs, Donava, Zeme, Draugi u.c.). Kopš 2011. gada skola ir starptautiskā tīkla “Par labāku skolas klimatu” dalībniece. Leonardo da Vinči skola var viegli dalīties ar savu “labo pieredzi” un “labo praksi” ar partneriem reģionā, strādājot gan ar vecākiem, gan ar pilsētas sabiedrību. Biedru/personāla skaits – 33 skolotāji. Skolēnu skaits – 125 skolēni 12 klasēs / 8-10 skolēni klasē/; Papildus tam vairāk nekā 2200 bērnu no vairāk nekā 10 valstīm ir apmeklējuši Vasaras akadēmiju.

Skip to content